Obchodní podmínky

I. Kontaktní údaje

Název eshopu: www.tonersyp.cz

Provozovatel: TONERSYP s.r.o.

Sídlo: Lafayettova 42/14, 779 00 Olomouc

IČ: 03512886

DIČ: CZ03512886

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 60227, dne 19. 11. 2014

Obchodní rejstřík

Společnost zastupují:
Mgr. Radoslav Kulla - jednatel
Mgr. Michal Přecechtěl - jednatel

Telefon: +420 778 207 307

E-mail: obchod@tonersyp.cz

Kontaktní adresa a adresa provozovny: Lafayettova 42/14, 779 00 Olomouc

Provozní doba: pondělí, středa: 8:00-17:00, úterý, čtvrtek: 8:00-16:00, pátek: 8:00-15:30, polední přestávka:12:00-12:30.

Prodávající se vždy pokusí na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Prodávající provozuje internetový obchod na www.tonersyp.cz („webové stránky“), prostřednictvím kterého prodává tonery a další příslušenství ke štítkovačům i tiskárnám.

Tyto Podmínky jsou v českém jazyce a v českém jazyce se uzavírá i smlouva mezi kupujícím a prodávajícím. Smlouva a podmínky se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění posledních předpisů („Občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokud je kupující spotřebitelem). Pokud vztah založený smlouvou (včetně podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

II. Uživatelský účet

Kupující může provést objednávku ze svého uživatelského účtu. Založení uživatelského účtu ale není pro vytvoření objednávky nezbytné.

Kupující je povinen při založení účtu i vytváření objednávky povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje o jeho osobě. V případě, kdy kupující uvede neúplné, neaktuální nebo chybné údaje a to způsobí např. nemožnost doručení zboží, odpovídá za to kupující.

Prodávající může poskytnout registrovaným uživatelům s uživatelským účtem výhodnější podmínky nákupu, které jsou dostupné zde.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Je důležité, aby kupující v rámci těchto zabezpečovacích údajů zachoval mlčenlivost. Kupující též není oprávněn přenechat využívání uživatelského účtu třetí osobě.

III. Informace a odeslání objednávky

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Zboží je možné objednat prostřednictvím formuláře na webových stránkách, který obsahuje informace o charakteru zboží, ceně, způsobu úhrady ceny a dále o požadovaném způsobu dodání zboží a o jiných nákladech s tím spojených („objednávka“).

Před závazným odesláním objednávky může kupující libovolně kontrolovat a případně měnit jakékoliv údaje. Objednávku odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce považuje prodávající za správné. Je nezbytné, aby kupující před odesláním objednávky vyplnil všechny svoje údaje a potvrdil, že se seznámili s těmito podmínkami a souhlasí s nimi. Okamžikem odeslání objednávky je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena smlouva.

Po obdržení objednávky potvrdí její přijetí prodávající kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Spolu s tímto potvrzením zašle prodávající kupujícímu, který je spotřebitel, tyto podmínky ve formátu pdf.  
Při neobvyklém charakteru objednávky je prodávající oprávněn zažádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, v takovém případě je smlouva uzavřena okamžikem obdržení tohoto potvrzení od kupujícího.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na účet kupujícího.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího, který je podnikatel, neznamená přijetí nabídky.

Náklady na připojení a komunikaci s prodávajícím se neliší od základní sazby a kupující je nese sám.

Některé produkty označené jako „Servisní díl“ nejsou určené spotřebitelům, ale pouze odborníkům. I kupující  - spotřebitel si tyto produkty může zakoupit a objednat, ale prodávajícího ho při nákupu důrazně doporučuje, že je třeba s nimi nakládat s odbornými znalostmi, což kupující potvrzuje objednáním daného produktu.

Recenze uvedené na webové stránce je možné spárovat s konkrétní objednávkou a ověřit, že recenzi napsal zákazník, který u nás skutečně zakoupil. Recenze embedujeme nebo kopírujeme z portálu Heureka.cz, kdy provozovatel portálu zašle našim zákazníkům dotazník spokojenosti na e-mailovou adresu, kterou uvedli v objednávce, čímž máme zaručeno, že jde opravdu o naše zákazníky a ne třetí osoby.

V případě, kde jde o recenze z portálu Google, tak u těch nedokážeme ověřit, zda recenzi napsal náš zákazník nebo ne, a
proto jsou tyto recenze neověřené.
 

IV. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Informace o datu doručení jednotlivých produktů jsou spolu s informacemi o skladové dostupnosti uvedeny na stránce produktu. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Pokud je kupující spotřebitelem, a nebylo mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, prodávající doručí zboží do 30 dnů od uzavření smlouvy, jinak má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, doručí prodávající spolu se zbožím, nebo je v elektronické formě (emailem) zašle ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

Veškeré informace ohledně možnosti doručení jsou k dispozici zde.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
 

V. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Tento článek se vztahuje pouze na kupujícího, který je spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské, výdělečné nebo obdobné činnosti.
Kupující - spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy učinit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči prodávajícímu nejpozději do 14. dne od:

  1. převzetí zboží, jde-li o kupní smlouvu,
  2. převzetí poslední dodávky zboží, jedná-li se o smlouvu jejímž předmětem je dodání několika druhů zboží nebo částí,
  3. převzetí první dodávky zboží, jedná-li se o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Doporučujeme tak učinit písemnou formou na adresu provozovny prodávajícího, či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@tonersyp.cz. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Kupující - spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je k dispozici ke stažení zde. V případě odstoupení od smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře, potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Náklady na vrácení zboží zpět prodávajícímu nese kupující.

Nejpozději do 14 dnů je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Byla-li spotřebiteli poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen, s výjimkou případné úhrady poměrné části sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení, pokud podnikatel s plněním začal ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení na základě výslovné žádosti spotřebitele. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Pokud otevřením inkoustové náplně z ochranného obalu dojde k jejímu poškození a vyschnutí barvy, nemusí prodávající odstoupení od smlouvy uznat, neboť takové zboží bude považováno za poškozené, kdy spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy nesvědčí.

V případě kompatibilních anebo renovovaných tonerů se zboží stává použitým okamžikem odtržení přepravní pojistky (pásky) nebo vložením do tiskárny. Protože odtržení přepravní pojistky překračuje meze vyzkoušení a prohlédnutí zboží jako by to spotřebitel učinil fyzicky v prodejně, nemá ani v takovém případě nárok na odstoupení od smlouvy.

V případě originálních tonerů a náhradních dílů již není možné po jejich vybalení z obalu zajistit jeho neznehodnocení a neporušení, a proto i v takových případech nemusí být spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy přiznáno.

Zboží (mimo výše uvedené výjimky) si může kupující vyzkoušet, ale pouze tak, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Zkrátka tak, jako by si ho prohlížel v kamenném obchodě. Pokud zboží bude kupující zkoušet nebo využívat více a nakládáním s ním nějak sníží jeho hodnotu, může prodávající kupujícímu vrátit částku poníženou o částku, kterou musel vynaložit na to, aby zboží uvedl do původního stavu tak, aby ho mohl prodat dalším zákazníkům.

 

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit
 

  1. u smluv o dodávce digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
  2. u smluv o poskytování služeb za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. u smluv o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  4. u smluv o dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
  5. u smluv o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  6. u smluv o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  7. u smluv o dodávce zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal;

Prodávající poskytne spotřebiteli vzorové poučení o právu na odstoupení (ke stažení zde).
 

VI. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.
 

VII. Práva a povinnosti z vadného plnění

Pokud je kupující spotřebitel, odpovídá prodávající za to, že nemá zboží při převzetí kupujícím vady, což znamená, že:
•    odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
•    je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
•    je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
Pokud je kupující spotřebitel, prodávající dále odpovídá za to, že vedle ujednaných vlastností:
•    je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
•    zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
•    je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;
•    zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající poskytl před uzavřením smlouvy.

Za poslední uvedené čtyři body prodávající neodpovídá v případě, že kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

Pokud je kupující podnikatel, odpovídá prodávající za to, že zboží odevzdá kupujícímu nebo přepravci v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Pokud je zboží vybaveno nějakým softwarem, odpovídá prodávající spotřebitelům i za funkčnost tohoto softwaru.

Kupující bere na vědomí, že reklamovat není možné zboží:
•    u kterého uplynula lhůta k uplatnění reklamace;
•    pro barevnou odchylku menší než +-5 % z barevnosti CMYK oproti barvě uvedené v objednávce;
•    které bylo vyrobeno řádně podle nesprávných podkladů kupujícího,
•    opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním;
•    použité zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení;
•    vady, o kterých kupující věděl, nebo které si sám způsobil.

Pokud je kupující spotřebitel, může svá práva z vadného plnění uplatnit do dvou let od převzetí zboží. Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže věc užívat, v případě, že kupující vadu vytkl oprávněně.

Prodávající také odpovídá za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, kterou podle smlouvy provedl nebo někdo jiný na odpovědnost prodávajícího, pokud je kupující spotřebitel.

U použitého zboží není vadou opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Pokud si kupující koupí použité zboží, může uplatnit práva z vadného plnění pouze do jednoho roku od převzetí takového zboží.
 


VIII. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku (tím nejsou dotčena práva vyplývající pro spotřebitele z platných právních předpisů).

Reklamační formulář ke stažení zde

Do reklamačního formuláře nebo průvodního dopisu k uplatňované reklamaci kupující uvede:
•    kontaktní údaje,
•    popis závady,
•    požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Pokud má zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat:
•    dodání nové věci bez vady; nebo
•    opravu věci,
ledaže je pro prodávajícího zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě může prodávající odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
V těchto případech může kupující (spotřebitel) požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy:
•    pokud prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím nezpůsobil kupujícímu značné obtíže;
•    když se vada projeví opakovaně, což znamená třikrát a více;
•    pokud je vada podstatným porušením smlouvy;
•    když je prohlášení prodávajícího nebo okolností zjevné, že vadu neodstraní v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Odstoupit od smlouvy ale kupující nemůže, pokud není vada zboží významná.
Práva z vad může kupující vytknout přímo prodávajícímu. Pokud je ale k opravě určený někdo jiný (např. servis), kdo je k dispozici v okolí prodávajícího nebo v místě, které je bližší kupujícímu, vytkne kupující vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

Dokud nesplní prodávající své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující, který je spotřebitel, platit dosud neuhrazenou cenu nebo její část.

Pokud není k opravě určený někdo jiný (např. servis), je prodávající povinen od kupujícího, který je spotřebitel, přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, kde je to možné s ohledem na sortiment prodávaných produktů, případně i ve svém sídle.

Při uplatnění reklamace prodávající kupujícímu vydá elektronické potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy byla reklamace kupujícím uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího, aby prodávající mohl dát kupujícímu vědět o vyřízení reklamace.

Pokud je kupující spotřebitel, prodávající vyřídí reklamaci do 30 dnů od jejího uplatnění (včetně odstranění vady) a kupujícího o tom v této lhůtě informuje. Prodávají a kupující si mohou dohodnout i na delší lhůtě k vyřízení reklamace. Pokud 30denní lhůtu prodávající nedodrží, může kupující, který je spotřebitel, odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

Pokud je kupující podnikatel, prodávající vyřídí reklamaci co nejdříve, lhůta však může přesáhnout 30 dnů.

Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení zamítnutí reklamace.

Kupující, který je spotřebitel, má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace (pokud byla oprávněná a uznaná), kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musí kupující požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak nemusí být prodávajícím přiznány. Kupující, který je podnikatel, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace nemá.

Před prvním použitím některého zboží je kupující povinen prostudovat návod k použití, pokud ho prodávající zašle elektronicky nebo spolu se zbožím, a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se totiž kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, pokud je kupující spotřebitel. Zárukou za jakost se kupujícímu prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.


IX. E-booky

Na webových stránkách si může kupující zdarma stáhnout e-booky prodávajícího, kdy kupující zadá svůj e-mail, na který mu prodávající následně zašle e-book. Zasílání e-booku probíhá automaticky a zpravidla bez zbytečného odkladu.

Vzhledem k povaze e-booku a tomu, že za něj kupující neplatí cenu, neposkytuje prodávající žádné jeho aktualizace.


X. Řešení sporů a závěrečná ustanovení

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@tonersyp.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné  využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Potvrzení o uzavření smlouvy zašle prodávající kupujícímu e-mailem. Samotnou smlouvu včetně těchto podmínek archivuje prodávající v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud ji kupující potřebuje, prodávající mu ji rád zašle po žádosti kupujícího.

Tyto obchodní podmínky platí od 18.1.2023.
Obchodní podmínky platné před 18.1.2023 jsou ke stažení zde.